Zariadenie pre seniorov
a ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE
v centre Košíc

Dôležité informácie

informácie pre návštevy

Návštevy v zariadení musia spĺňať nasledujúce podmienky: 

1. Na návśtevu sa nie je potrebné hlásiť vopred.Pri príchode na návštevu do zariadenia je potrebné prísť sa zapísať na prvé poschodie do knihy návštev, odtiaľ budete usmernení, v akej miestnosti sa návšteva bude konať.
2. Vychádzky je stále potrebné hlásiť vopred na tel. čísle do centrály:
0910 920 820, nakoľko je potrebné pripraviť Vášho príbuzného na daný čas
3. Vstup deťom na návštevu do zariadenia nie je obmedzený vekom

O NáS

Sme nadštandardné sociálne zariadenie, v ktorom náš skúsený zdravotnícky personál poskytuje nepretržitú ošetrovateľsko-opatrovateľskú starostlivosť a vytvára domáce prostredie, pričom sa snaží vyhovieť všetkým požiadavkám našich klientov a príbuzných, pretože spokojnosť nášho klienta a jeho zdravie sú pre nás na prvom mieste.

Našim cieľom je poskytnuť najefektívnejšiu zdravotnú a sociálnu starostlivosť. Profesionalita každého jednotlivca, empatia, etika, kvalita, dôvera, pozitívna atmosféra, účelnosť.

Poslaním nášho zariadenia je:
Poskytovať kvalitné sociálne služby v zmysle Zákona č.448/2008 Z.z o sociálnych službách zamestnancami na základe etického a odborného prístupu v súlade s ochranou ľudských práv a základných slobôd . Poslaním nášho zariadenia je vytvorenie prostredia, ktoré sa približuje rodinnému prostrediu. Seniori sú nielen našou minulosťou, ale aj budúcnosťou a preto je dôležité im zabezpečiť pokojné prostredie s pocitom domova, kde sa budú vedieť realizovať aj napriek svojmu veku, zdravotným problémom a sociálnemu zázemiu. Vzhľadom na ich krehkosť a vyšší vek je prioritou zabezpečiť im bezpečné prostredie a včasnú pomoc a potrebnú starostlivosť.

Ciele zariadenia:
Hlavným cieľom zariadenia je zavádzať inovatívne metódy, pracovnú činnosť, začlenenie sa do spoločnosti, aby aj napriek nepriaznivému zdravotnému stavu viedli prijímatelia sociálnych služieb plnohodnotný život.

• zapájame prijíímateľľov sociáálnych služžieb do verejnéého diania
• zaisťťujeme bezpečnosť prijímateľov a ich spolunažívanie • zachováávame kontakt s rodinou
• zvyššujeme kvalifikáciu zamestnancov
• podporujeme rozvoj individuálnych potrieb prijímateľa sociálnej služby
• vytvárame domáceho prostredia

Vízia:
Zameranie sa na maximálnu bezpečnosť prijímateľov sociálnej služby v zariadení, poskytnutie včasnej odbornej pomoci, mobilizáciu prijímateľov sociálnej služby, zabezpečenie kontaktu s rodinou a pravidelného prísunu informácii z domova a zo sveta. Vytvárať také podmienky, ktoré umožnia čo najdôstojnejšie prežitie života prijímateľom sociálnej služby, pomôžu udržať čo najvyššiu možnú mieru samostatnosti prijímateľom so zdravotným, duševným a iným postihnutím. Ponúkať kvalitné sociálne služby s prihliadnutím na individuálne potreby každého prijímateľa.

• modernizácia zariadenia
• pravidelné preškoľovanie zamestnancov
• realizácie poradenstva a supervízie;
• ponúkania kvalitných, efektívnych a adresných sociálnych služieb, ktoré zohľadňujú individuálne potreby každého prijímateľa sociálnej služby;
• rozvíjanie ich duchovnej stránky
• podpora duševného stavu, prostredníctvom psychologických sedení / individuálne, skupinové /
• sledovanie najnovších trendov v oblasti sociálnych služieb a ich implementácie na podmienky zariadenia;
• nakupovanie zdravotníckych pomôcok pre zlepšenie kvality života PSS v zariadení
• vytvorením prostredia dôvery, atmosféry vzájomného rešpektu a tímovej solidárnosti
• zmysluplný aktívny , plnohodnotný život vo vyššom veku
• spolupráca s odborníkmi z rôznych odvetví / prednášky /

Stratégia zariadenia:
Cieľ 1: Udržiavanie vzťahov s rodinnými príslušníkmi a zohľadňovanie podnetov, pripomienok a sťažností
Cieľ 2: Zlepšovanie mobility a samostatnosti prijímateľov sociálnych služieb.
Cieľ 3: Vytvorenie rodinného prostredia, kde všetci prijímatelia sociálnej služby môžu rozvíjať svoju osobnosť podľa svojich individuálnych potrieb.
Cieľ 4: Zapájanie prijímateľov sociálnej služby do spoločenského, kultúrneho a verejného diania.

NAŠE SLUŽBY

Ubytovanie

Stravovanie

Rehabilitačný program

Záujmová činnosť

V Zariadení pre seniorov a Špecializovanom zariadení

poskytujeme: 

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

zabezpečujeme:

 • rozvoj pracovných zručností
 • záujmovú činnosť

utvárame podmienky na:

 • úschovu cenných vecí

Sociálna služba v Zariadení pre seniorov sa poskytuje:

 •  fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV. alebo
 • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Sociálna služba v Špecializovanom zariadení sa poskytuje:

 • fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V. a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, skleróza multiplex a demencia rôzneho typu etiológie.

Galéria

KONTAKT

+421 910 920 820

jesen.kosice@gmail.com