Zariadenie pre seniorov v centre Košíc

O NáS

Sme nadštandardné sociálne zariadenie, v ktorom náš skúsený zdravotnícky personál poskytuje nepretržitú ošetrovateľsko-opatrovateľskú starostlivosť a vytvára domáce prostredie, pričom sa snaží vyhovieť všetkým požiadavkám našich klientov a príbuzných, pretože spokojnosť nášho klienta a jeho zdravie sú pre nás na prvom mieste.

Našim cieľom je poskytnuť najefektívnejšiu zdravotnú a sociálnu starostlivosť. Profesionalita každého jednotlivca, empatia, etika, kvalita, dôvera, pozitívna atmosféra, účelnosť

NAŠE SLUŽBY

Ubytovanie

Stravovanie

Rehabilitačný program

Záujmová činnosť

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba:

  •  fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV. alebo
  • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V zariadení pre seniorov sa:

Poskytuje:

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  • sociálne poradenstvo,
  • sociálna rehabilitácia,
  • ubytovanie,
  • stravovanie,
  • upratovanie, pranie,
  • žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

Utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí,

Zabezpečuje záujmová činnosť.

Galéria

KONTAKT

+421 910 920 820

jesen.kosice@gmail.com