Zariadenie pre seniorov v centre Košíc

O NáS

Sme nadštandardné sociálne zariadenie, v ktorom náš skúsený zdravotnícky personál poskytuje nepretržitú ošetrovateľsko-opatrovateľskú starostlivosť a vytvára domáce prostredie, pričom sa snaží vyhovieť všetkým požiadavkám našich klientov a príbuzných, pretože spokojnosť nášho klienta a jeho zdravie sú pre nás na prvom mieste.

Našim cieľom je poskytnuť najefektívnejšiu zdravotnú a sociálnu starostlivosť. Profesionalita každého jednotlivca, empatia, etika, kvalita, dôvera, pozitívna atmosféra, účelnosť.

Poslaním nášho zariadenia je:
Poskytovať kvalitné sociálne služby v zmysle Zákona č.448/2008 Z.z o sociálnych službách zamestnancami na základe etického a odborného prístupu v súlade s ochranou ľudských práv a základných slobôd . Poslaním nášho zariadenia je vytvorenie prostredia, ktoré sa približuje rodinnému prostrediu. Seniori sú nielen našou minulosťou, ale aj budúcnosťou a preto je dôležité im zabezpečiť pokojné prostredie s pocitom domova, kde sa budú vedieť realizovať aj napriek svojmu veku, zdravotným problémom a sociálnemu zázemiu. Vzhľadom na ich krehkosť a vyšší vek je prioritou zabezpečiť im bezpečné prostredie a včasnú pomoc a potrebnú starostlivosť.

Ciele zariadenia:
Hlavným cieľom zariadenia je zavádzať inovatívne metódy, pracovnú činnosť, začlenenie sa do spoločnosti, aby aj napriek nepriaznivému zdravotnému stavu viedli prijímatelia sociálnych služieb plnohodnotný život.
• zapájame prijímateľov sociálnych služieb do verejného diania
• zaisťujeme bezpečnosť klientov a ich spolunažívanie
• zachovávame kontakt s rodinou
• zvyšujeme kvalifikáciu zamestnancov
vytváranie domáceho prostredia

Vízia:
Zameranie sa na maximálnu bezpečnosť prijímateľov sociálnej služby v zariadení, poskytnutie včasnej odbornej pomoci, mobilizáciu prijímateľov sociálnej služby, zabezpečenie kontaktu s rodinou a pravidelného prísunu informácii z domova a zo sveta. Vytvárať také podmienky, ktoré umožnia čo najdôstojnejšie prežitie života prijímateľom sociálnej služby, pomôžu udržať čo najvyššiu možnú mieru samostatnosti prijímateľom so zdravotným, duševným a iným postihnutím. Ponúkať kvalitné sociálne služby s prihliadnutím na individuálne potreby každého prijímateľa.

• modernizácia zariadenia
• pravidelné preškoľovanie zamestnancov
• rozvíjame ich duchovnú stránku
• zastrešenie terasy pre prijímateľov sociálnej služby
• nakupovanie zdravotníckych pomôcok pre zlepšenie
• kvality života klientov v zariadení
• vytvorenie spoločenskej miestnosti, určenej nielen pre PSS, ale aj pre rodinných príslušníkov
• rozšírenie TV staníc

Stratégia zariadenia:
Cieľ 1: Udržiavanie vzťahov s rodinnými príslušníkmi a zohľadňovanie podnetov, pripomienok a sťažností
Cieľ 2: Zlepšovanie mobility a samostatnosti prijímateľov sociálnych služieb
Cieľ 3: Vytvorenie rodinného prostredia, kde všetci prijímatelia sociálnej služby môžu rozvíjať svoju osobnosť podľa svojich individuálnych potrieb.

NAŠE SLUŽBY

Ubytovanie

Stravovanie

Rehabilitačný program

Záujmová činnosť

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba:

  •  fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV. alebo
  • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V zariadení pre seniorov sa:

Poskytuje:

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  • sociálne poradenstvo,
  • sociálna rehabilitácia,
  • ubytovanie,
  • stravovanie,
  • upratovanie, pranie,
  • žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

Utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí,

Zabezpečuje záujmová činnosť.

Galéria

KONTAKT

+421 910 920 820

jesen.kosice@gmail.com