POSTUP PRIJÍMANIA

Základné informácie o postupe pri vybavovaní sociálnej služby v zariadení pre seniorov (ZPS) Jeseň-Košice n.o..

Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov je v kompetencii obcí a miest. O sociálnu službu v zariadení pre seniorov požiada občan – senior, príslušný obecný alebo mestský úrad v mieste svojho trvalého bydliska na základe týchto tlačív:
1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
2. Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
Na základe podanej žiadosti a lekárskeho nálezu bude vydaný posudok o stupni odkázanosti na sociálnu službu. Následne obec (mestský úrad) vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v ZPS v mieste trvalého bydliska:

Podmienky prijatia do zariadenia pre seniorov Jeseň-Košice n.o.:

Prijímanie občanov do zariadení sociálnych služieb prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. 

Zariadenie pre seniorov Jeseň-Košice pri prijatí vyžaduje nasledovnú dokumentáciu:

Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov podľa miesta trvalého pobytu,/vydané obcou alebo mestom/
Rozhodnutie zo sociálnej poisťovne o výške dôchodku
Vyhlásenie o majetku overené na matrike alebo u notára
Občiansky preukaz
Originál kartičku poistenca
Lieky na mesiac
Posledné zdravotné záznamy
Psychiatrickú správu
Pokiaľ PSS používa inkotinenčné pomôcky / plienky, vložky, plienkové nohavičky/ je potrebné doniesť aj tie.
Zdravotnícke pomôcky / barle, g- aparát, invalidný vozík/
Pokiaľ je PSS plne plienkovaný, rodina zabezpečuje aj jednorázové podložky, čistiace peny, vlhčené obrúsky a iný materiál podľa potreby

Samoplatca :

Záujemca môže požiadať o umiestnenie do zariadenia aj v prípade, ak nebolo začaté konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu.  V takom prípade si bude záujemca platiť úhradu za sociálne služby najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov.

V prípade záujmu nás kontaktujte, radi Vám poskytneme bližšie informácie.