POSTUP PRIJÍMANIA DO ŠPECIALIZOVANÉHO ZARIADENIA

Podmienky prijatia do špecializovaného zariadenia Jeseň-Košice n.o.:

Konanie o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v špecializovanom zariadení, sa začína na základe Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu . Uvedené tlačivo žiadosti je dostupné na Úrade KSK, na webovej stránke  (v záložke odbor sociálnych vecí a rodiny → dokumenty a tlačivá), a na našej stránke   , ako aj osobne v našom zariadení Jeseň-Košice, n.o. v kancelárii sociálneho úseku. V prípade, že navštívite naše zariadenie radi Vám pomôžeme a poradíme ako postupovať pri celom procese o vydanie Rozhodnutia a Posudku o odkázanosti na sociálnu službu.

Vypísanú Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu je možné doručiť do podateľne úradu Košického samosprávneho kraja osobne na ,  Nám. Maratónu mieru, 042 66 Košice

alebo poštou na spomínanú adresu. Podotýkame, že je nevyhnutné, aby žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu bola vlastnoručne podpísaná účastníkom konania (t.j. občanom, ktorý o poskytovanie sociálnej služby žiada). V prípade, že je občan pozbavený spôsobilosti na právne úkony, žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podpíše súdom ustanovený opatrovník (v tomto prípade je nevyhnutné doložiť kópiu rozsudku súdu o pozbavení spôsobilosti občana na právne úkony ako aj kópiu listiny o ustanovení opatrovníka). Ak občan vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sám podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, môže túto žiadosť za občana podpísať aj iná fyzická osoba a to na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o nepriaznivom zdravotnom stave.

V zákonom stanovenej lehote KSK vydá účastníkovi konania Posudok o odkázanosti na sociálnu službu a  Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu , ktoré sú občanovi doručené poštou doporučene do vlastných rúk . Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu nadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť po tridsiatich dňoch od doručenia. Je potrebné ísť osobne na úrad KSK s Rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu a dať si na tomto tlačive potvrdiť právoplatnosť. V súlade so zákonom o správnom konaní má občan možnosť vzdať sa práva na odvolanie a tým môže rozhodnutie nadobudnúť právoplatnosť hneď ako sa občan odvolania vzdá.

Špecializované zariadenie Jeseň-Košice pri prijatí vyžaduje nasledovnú dokumentáciu:

  • Posudok o odkázanosti na sociálnu službu, 
  • rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
  • Rozhodnutie zo sociálnej poisťovne o výške dôchodku
  • Vyhlásenie o majetku overené na matrike alebo u notára
  • Občiansky preukaz – kópia
  • Originál kartičku poistenca
  • Lieky na mesiac
  • Posledné zdravotné záznamy
  • Psychiatrickú správu

Obvodný lekár : 
– potvrdenie o bezinfekčnosti
– potvrdenie o aktuálnej liečbe
– potvrdenie o očkovaní (covid, chrípka, pneumokoky, tetanus)

Tlačivá na stiahnutie pre špecializované zariadenie